VÝZKUM 

Projekt "Stráž nad Nežárkou" 

Funkci přístroje AQUAPOL jsme opětovně ověřili v nejaktuálnějším projektu, který je dosud v běhu a je zdokumentování ústupu vlhkosti zdiva pouhou instalací přístroje Aquapol. Opět jsme požádali ČVUT Praha, fakultu stavební, Katedru materiálového inženýrství a chemie se žádostí o nestranné a opakované laboratorní stanoveni obsahu vlhkosti zdiva u části zámku ve Stráži nad Nežárkou.

        

Tato památka nás zaujala především tím, že se jedná o vzácný hybrid zámek – hrad dohromady. Nejstarší část tohoto objektu byla totiž postavena v roce 1267 mocným jihočeským rodem Vítkovů a v roce 1700 Šternberkové hrad přestavěli na zámek. Nejvíce však se dostal do podvědomí české veřejnosti spojením s Emou Destinnovou. Slavná opevní pěvkyně a vlastenka totiž zámek v roce 1920 zakoupila a vlastnila ho až do své smrti v roce 1930. Dnes tato zrekonstruovaná památka slouží jako muzeum E. Destinnové a je hudebním koncertním stánkem pro veřejnost s vysokou profesionální hudební úrovní.

Rozsáhlá rekonstrukce zámku byla provedena v letech 2003 - 2006, kdy byl řešen havarijní stav zapříčiněný chybějící šedesátiletou údržbou posledních vlastníků. Rekonstrukce byla vydařená, až na jednu „malou chybičku“. Už v roce 2008 se začaly objevovat první poruchy na omítkách, voda zkrátka vzlínala dále. V tento okamžik se na nás obrátil majitel objektu s dotazem, zda by naše technologie byla v tomto případě účinná. Po ujištění, že ano, jsme se domluvili na experimentu, který měl vyvrátit případné pochybnosti. 16. 3. 2009 jsme do části objektu instalovali jeden přístroj AQUAPOL DISC a provedli ve spolupráci s pracovníkem ČVUT vstupní měření vlhkosti zdiva. V souladu s ČSN P 730610 jsme na dvou měřících místech odebrali vzorky zdiva. Odvrtanou půlku vzorku si pracovník ČVUT Praha odvezl k laboratornímu stanovení obsahu vlhkosti zdiva a druhou půlku jsme gravimetricky změřili na místě přístrojem SARTORIUS MA 21. Výsledky měření se mezi námi a ČVUT příliš nelišily, ale přesto v grafu a v přiloženém protokolu uvádíme hodnoty naměřené odbornou laboratoří. Jak je z grafu a tabulky patrné hodnoty mokrého zdiva dosahovaly nejvyšší hodnoty až 10,78 váhových % H2O. Druhé měření vlhkosti proběhlo po roce a to 8. 3. 2010 a vzájemně jsme mohli konstatovat, že již po roce jsme docílili stupně účinnosti dle ČSN 73 0610. Tato norma požaduje tyto výsledky sice až po dvou letech, ale naměřené hodnoty vlhkosti zdiva nepřevyšovaly hodnotu u nejvlhčího místa 5,74 váhových % H2O což kvalitativně odpovídá normě již nyní. Docílili jsme tak účinnosti sanace u nejvlhčího místa 64,8%, což odpovídá požadavkům normy ČSN P 73 0610 na dosažení úspěšnosti sanačního zákroku. Průběh vysušování byl zdokumentován ČVUT fakultou stavební a protokoly vám na vyžádání zašleme, a jsou také k nahlédnutí na našich stránkách. Pro nás je však rovněž důležité prokázat nejen účinnost, ale i stálost a dlouhodobost naší technologie, proto celý projekt ještě nekončí, a budeme s ČVUT měřit dále. Myslíme si rovněž, že nastala vhodná doba pro odstranění solemi poškozených omítek.

         

Dlouhodobý projekt (Rakousko)

Tento projekt si můžete stáhnout ve formátu PDF .

 

Diplomová práce

Das Thema der Diplomarbeit "Einfluss des Aquapol – Gerätefeldes auf Pflanzen" war auf der Universität für Bodenkultur ausgehängt und interessierte mich sofort. Nach einigem suchen fand ich in Herrn Dr. Wilfried Kronberger den Betreuer zu meiner Arbeit. Die Formulierung des Themas gelang sehr bald durch Rücksprache mit Herrn Ing. Wilhelm Mohorn.

Da unsere ersten Versuche im Labor mit Stangenbohnen keine zufriedenstellenden Ergebnisse ergaben, konzentrierten wir uns auf einen Freilandversuch, wo eine Veränderung der Pflanzen leichter festzustellen ist. Dazu wurden freundlicherweise zwei Geräte von der Firma Aquapol zu Verfügung gestellt. Dabei handelte es sich um ein Gerät mit rechtsdrehendem Wirkfeld (entfeuchtend), sowie um ein Gerät mit linksdrehendem Wirkfeld (befeuchtend).

Beide wurden laut Skizze auf einem uns günstig erscheinenden Feld montiert, auf dem Sonnenblumen und Gerste angebaut waren. Auch das Pflanzenwachstum wurde an den späteren Probe- Entnahmepunkten protokolliert.

Zur Kontrolle wurde ein Jahr später der Versuch ohne Geräte wiederholt. Dabei wurde das Feld mit Weizen bebaut.

  

ERGEBNISSE

  

Es hat sich gezeigt, dass sich eine be- und entfeuchtende Wirkung in Abhängigkeit vom Gerätetyp ergibt. Um weitere Parameter zu erfassen, wäre eine detailliertere Untersuchung notwendig. So möchte ich an dieser Stelle allen jenen herzlich danken die mich bei meiner, nicht immer einfachen Arbeit, bereitwillig unterstützen. Ganz besonderen Dank gebührt hier Herrn Dr. Wilfried Kronberger und Herrn Ing. Wilhelm Mohorn.

Gerhard Spatzier

Wien am 22.10.2001

Vědecké zhodnocení metody Aquapol

Nejdříve by jsem rád připomněl, že jsem se díky panu Klausovi Böhme mohl osobně přesvědčit o tomto postupu a metodě, když jsem měl sám možnost spolupodílet se na tvorbě těchto praktických postupů.

Nyní jsem schopen zodpovědně a uspokojivě vyslovit následovní posudek systému vysušování zdiva prostřednictvím Aquapol-u

Hned na začátku chci zdůraznit, že tento projekt (v Lindow) vyžadoval technický, příp. technicko-fyzikální postup. Navíc jsou potřebné i čisté a exaktně pracovní metody, které vyžadují ne jen vysoce vědecké poznatky ale i maximální koncentraci.

S plnou zodpovědností by jsem rád postuloval, že tento objekt představoval nejméně jednu technickou práci.

Když se někdo, jako v mém případě, mimo jiného zaobírá i fyzikou vody (x), jednotnou teorií pole, musí nevyhnutně dospět k závěru, že Aquapol funguje na základě extrémně vysoké informační struktury vody (ΦI), a že, jak je mi známé, i skutečně funguje!

Poznámka: Podívejte se i na Böhme 2003 a Stoll a Mannich 2002

Konkrétně fyzikální měření při libovolném vysušování se zakládají na elektromagnetických parametrech (elektrický odpor, elektrické napětí, elektrická indukce apod.)

Měřící prvky (kyvadlo, prut atd. jako měřící přístroje v korelaci k lidskému tělu) se zřejmě zakládají na informačních polích, které se momentálně s konvenčními měřícími přístroji dají zachytit jen velmi těžce, pokud vůbec, přičemž pravidlem je spíše druhý případ.

Informační pole (ΦI) je možné odvodit z elektromagnetických polí (ΦEM)!

Matematicko/fyzikální schopnost tu spočívá ve vlnových rovnicích resp. v rovnicovém komplexu Maxwellových rovnic. V každém případě se musí jasně zdůraznit, že Maxwellovy rovnice (v integrální a diferenciální podobě) mají nadřízené a podřízené systémy. Nadřízené systémy, které ortodoxní fyzici často nechápou anebo z nějakých důvodů vynechávají, vedou právě k otevřeným systémům takzvané volné energie příp. i ke skalárnímu elektromagnetizmu (ΦEM SKAL).

A právě zde se též nachází fyzikální klíč pro úspěšný Aquapol. 

Podstatné jsou přitom, vycházející z jednotné teorie pole (EFT), vzájemné transformační akty polí (Φ), případně i Φ-kombinace.

Poznámka: Mělo by se vycházet z následovných Φ:

elektrické pole (ΦE)
magnetické pole (ΦM)
gravimetrické pole (ΦG) a
informační pole (ΦI).

Je možné, že existuje ještě jedno levitační pole (ΦL) jako protipól (polární charakteristiky) pole ΦG! U Aquapol-u působí zřejmě všechny pole spolu, domnívám se, že v nejsilnější míře magnetogravimetrické pole (ΦMG) a informační pole (ΦI).

Elektromagnetická pole jako východisko pro ostatní Φ se musí bezpodmínečně prozkoumat odděleně podle skalárních (ΦEMSKAL) a transverzálních (ΦEM) vln. Všeobecným klíčovým bodem je řešení Laplaceovské potenciální rovnice a všeobecné diferenciální rovnice vlnových pohybů.

Podstatnou úlohu však sehrává i hustota energie ∫ E – stupeň Φ( dΦ )

Tato stručná fyzikálně-matematická exkurze by mohla stačit pro lepší pochopení mé zprávy, v žádném případe by neměla způsobit všeobecný zmatek!

Právě naopak, úspěšná metoda Aquapol nám jasně ukazuje, že se zde nachází ještě široké a neprozkoumané pole pro neortodoxní základní výzkum.

Závěrečná poznámka:

Velmi pozitivně bych jsem se chtěl vyjádřit o stavebních pracovnících na tomto objektu, kteří byli velmi zdvořilí a projevovali velký zájem o práci.

Shrnutí:

Aquapol je jedním z nejhezčích příkladů toho, jak je možné přenést domnělé fyzikální jevy neortodoxně deduktivním způsobem myšlení úspěšně do praxe (vysušování zdiva).

Na závěr by jsem chtěl jako přírodovědec čistého srdce říci Aquapol funguje, i když ho dnes ještě mnozí vědci odmítají anebo zatajují.

Pravda je na cestě a nedá se zastavit!

O autorovi zprávy:

Dr. Axel Stoll se narodil 30. září 1948 v Berlíně. Je přírodovědcem a už mnoho let se zabývá fyzikálními a geo-vědeckými tématy. Vydal početné vědecké a populárně-vědecké publikace, mezi nimi 3 důkladné knižní publikace. 

Bericht Dr. Axel Stoll - 11.03 - FD-FE


Wissenschaftliche Einschätzung des Aquapol-Verfahrens

Vorab möchte ich unbedingt erwähnen, dass ich mich Dank von Herrn Klaus Böhme persönlich von der Vorgehensweise überzeugen konnte, hatte ich doch durch ihn die Möglichkeit, selbst diese praktischen Arbeiten mitzugestalten!

Nunmehr bin ich auch zufriedenstellend als Naturwissenschaftler (Geowissenschaftler, Physiker und Mathematiker) in der Lage, folgendes Urteil über Mauertrockenlegungen mittels Aquapol (ΦEM-Felder) abzugeben:

Gleich zu Beginn möchte ich hervorheben, dass dieses Projekt (in Lindow) eine ingenieursmäßige bzw. ingenieursphysikalische Vorgehensweise erforderte. Zuzüglich sind saubere und exakte Arbeitsmethoden erforderlich, welche nicht nur hohe wissenschaftliche Kenntnisse, sondern auch äußerste Konzentration erfordern!

Mit gutem Recht möchte ich postulieren, dass dieses Objekt mindestens eine Ingenieursarbeit darstellte!

Wenn man sich, wie in meinem fall mit der Physik des Wassers (x), der einheitlichen Feldtheorie u.a. beschäftigt, so muß man zu der Folgerung gelangen, dass Aquapol aufgrund der extrem hohen Informationsstruktur des Wassers (ΦI) funktioniert, und tatsächlich, wie mir bekannt ist, funktioniert es auch!

Anmerkung: Siehe auch Böhme 2003 und Stoll und Mannich 2002

Die konkreten physikalischen Messungen bei einer beliebigen Mauertrockenlegung basieren auf elektromagnetischen Parametern (elektrischer Widerstand, elektrische Spannung, elektrische Flussdichte u.a.)

Die Mutungen (Pendel, Rute etc. als Messgeräte in Korrelation zum menschlichen Körper) basieren offensichtlich auf Informationsfeldern, welche sich zZ mit konventionellen Messgeräten nur schwer oder überhaupt nicht fassen lassen, wobei letzteres die Regel ist!

Informationsfelder (ΦI) lassen sich aus elektromagnetischen Feldern (ΦEM) ableiten!

Das mathematisch/physikalische Rüstzeug hierzu liegt in den Wellengleichungen bzw. dem Gleichungskomplex der Maxwellschen Gleichungen. Allerdings muß hierbei klar hervorgehoben werden, dass die Maxwellschen Gleichungen (in integraler und differentialer Form) über- und untergeordnete Systeme besitzen. Die übergeordneten Systeme, welche oftmals durch orthodoxe Physiker nicht verstanden werden oder aus irgendwelchen Gründen weggelassen werden, führen aber gerade zu den offenen Systemen der sogenannten freien Energie bzw. auch zum skalaren Elektromagnetismus (ΦEMSKAL). Aber gerade hier liegt auch der physikalische Schlüssel für das erfolgreiche Aquapol.

Wesentlich sind hierbei, ausgehend von einer einheitlichen Feldtheorie (EFT), die Transformationsakte der Felder (Φ) untereinander bzw. auch Φ-Kombinationen!

Anmerkung: Man sollte von folgenden Φ ausgehen:

Elektrisches Feld (ΦE),
Magnetisches Feld (ΦM),
Gravimetrisches Feld (ΦG) und
Informationsfeld (ΦI).
Möglicherweise gibt es noch ein Levitationsfeld (ΦL) als
Gegenpart (polare Charakteristika) von ΦG!

Bei Aquapol wirken offensichtlich alle Felder zusammen, verstärkt könnte man das magnetogravimetische Feld (ΦMG) und das Informationsfeld (ΦI) vermuten.

Elektromagnetische Felder als Ausgangspunkt für die anderen Φ müssen unbedingt nach skalaren (ΦEMSKAL) – und transversalen (ΦEM) Wellen getrennt untersucht werden. Ein allgemeiner Schlüsselpunkt ist die Lösung der LAPLACEschen Potential-Gleichung und der Allgemeinen Differentialgleichung von Wellenbeweungen.

Allerdings spielt auch die energetische Dichte EgradΦ(dΦ) wesentliche Rolle!

Diese flüchtige physikomathematische Exkursion möge zum besseren Verständnis meines Berichtes genügen, soll aber keine allgemeine Verwirrung stiften!

Im Gegenteil, das erfolgreiche Aquapol zeigt uns deutlich, dass hierbei noch ein weites Feld für nonorthodoxe Grundlagenforschung gegeben ist.

Abschließende Bemerkung: Sehr loben möchte ich hervorheben, dass die Bauarbeiter auf diesem Objekt sehr höflich und interessiert waren.

Zusammenfassung

Aquapol ist eines der schönsten Beispiele dafür, wie man nonorthodox mit einer deduktiven Denkweise vermeintliche physikalische Phänomene erfolgreich in die Praxis (Mauertrockenlegung) umsetzt!

Abschließend möchte ich als Naturwissenschaftler reinen Herzens sagen:

Aquapol funktioniert, obwohl es noch von vielen. Wissenschaftlern geleugnet oder verschleiert wird. Die Wahrheit ist im Kommen, und sie ist nicht mehr aufzuhalten!!

Über den Autor des Berichtes

Dr. Axel Stoll wurde am 30. Oktober 1948 in Berlin geboren. Er ist Naturwissenschaftler und beschäftigt sich seit vielen Jahren erfolgreich mit physikalischen und geowissenschaftlichen Themen. Er hat zahlreiche wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Publikationen vorzuweisen, darunter 3 profunde Bücher.

Přístroje AQUAPOL