PROTIPLÍSŇOVÉ PŘÍPRAVKY ( PLÍSEŇ , PROTIPLÍSEŇ ) 

 

BIO REPEL - Chytrá houba

BIO REPEL je ojedinělý netoxický ekologicky čistý přípravek, představující nové možnosti ošetřování zdí v objektech proti nežádoucím vlivům plísní. Jeho specifická kompozice mikroorganismů izolovaných z přírodních substrátů potlačuje nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopna svou aktivitou vymýtit i "podhoubí" plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách i pod nimi ve zdivu.

Po jejich eliminaci biologický proces ustane. K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po pěti minutách na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení by neměla přesáhnout dobu dvou hodin.

BIO REPEL není přípravek chemický, ale biologický a nejen, že plísně odstraňuje ze zdí a nevznikají rezistence, ale přidáním do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek.Aktivní mikroflóra v přípravku není pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka patogenní ani nijak škodlivá. Právě proto je významným přínosem v ošetřování bytových i jiných prostorů.

Při používání Bio Repelu nebyly zjištěny žádné vedlejší, natož nežádoucí účinky.

Přípravek BIO REPEL je originální kompozice mikroorganismů, které potlačují nežádoucí plísně ze zdí obytných místností. Po jejich eliminaci samy z ošetřeného zdiva vymizí. Aktivní mikroflóra je nepatogenní, nenapadá rostliny, zvířata ani lidi. Jedná se o mezidruhový parazitizmus.

Použití biologického přípravku proti plísním na zdech

 1. Ustřihněte naznačený roh sáčku A a dolijte vlažnou pitnou vodou. Protřepejte, postavte sáček na stůl a nechejte obsah pět minut aktivovat. Aktivovaný přípravek dále nařeďte do 10 - 20 l vody.
 2. Malířským válečkem nebo štětcem ( i houbičkou) omyjte připraveným roztokem postižené místo (tmavé skvrny plísně na zdi) pak roztok vylijte.
 3. Pokračujeme po zavadnutí zdiva (cca 20min).
 4. Ustřihněte naznačený roh sáčku B a dolijte vlažnou pitnou vodou. Protřepejte a nechejte obsah pět minut aktivovat, pak dále nařeďte do cca 1,5 litru vlažné vody.
 5. Pomocí malířského válečku nebo štětce naneste na napadené zdivo s minimálním překrytím cca 5 cm ředěnou suspenzi (1,5 litru).
 6. Ošetřené místo můžete po zaschnutí překrýt malířskou barvou.

Přípravek BIO REPEL je možné použít i do malířské barvy

 1. Ustřihněte naznačený roh sáčku B a dolijte vlažnou pitnou vodou. Protřepte a nechejte obsah pět minut aktivovat.
 2. Vzniklou suspenzi vmíchejte do běžné malířské barvy bez fungicidních účinků.
 3. Malujte běžným způsobem.

Upozornění

Nejméně 14 dní před aplikací biologického přípravku a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním.

Výrobek skladujte v suchu při pokojové teplotě 15-25 stupňů C a relativní vlhkosti 40%

Nepolykejte. Uchovávejte mimo dosah dětí

Pozor – Bio Repel neodstraňuje pigmentaci ze zdí ( různé barevné skvrny). Plísně bez živin jsou mrtvé, ale pigmentace zůstává. Proto doporučujeme zdi přetřít barvou bez fungicidních účinků.

Ingredience

Silicia, Panicum miliaceum, Chromista-(Stramenopila)

Přípravek lze zakoupit v naší firmě, nebo lze zaslat na dobírku.

Rovněž je možné k objednání použít objednávkový formulář on-line.

Reference

Hodnotitel: Mgr.Zdeněk Jiroušek, S.P.UNI s.r.o. T.G.Masaryka 271, 565 01 Choceň

Zkouška byla uskutečněna v době od května 2002 do konce února 2003 v prostředí, kde se masivní nárůsty plísní objevují na zdech permanentně. Jedná se o nevytápěný zasklený balkon, kde jsou umístěny květiny.

Teplota a relativní vlhkost vzduchu jsou po většinu zimního období v daném prostředí přímo ideální pro růst plísní. Teplota je nejčastěji v rozmezí 3-10 °C a relativní vlhkost stabilně překračuje hodnotu 55%, vyjímkou nejsou hodnoty nad 75%.

Povrchová teplota vnitřních stěn, v mrazivých dnech, se přibližuje 0 °C.

Podkladovým materiálem ploch, na kterých byly zkoušky prováděny byly:

 • vápennocementová omítka s povrchovým nátěrem PRIMALEX Plus,
 • smrkové palubky.

Při zkouškách byla ověřována účinnost přípravku BIO REPEL při různých postupech a porovnávána s účinností chemických dezinfekčních přípravků, které naše firma běžně používá.

Postup: Na části stěny bylo vyznačeno vedle sebe 6 ploch ( značeno 0 - 5).

 • 0- kontrolní plocha
 • 1- ošetřeno 2x roztokem X v koncentraci 4%,
 • 2- ošetřeno 2x roztokem Y S v koncentraci 5%,
 • 3- ošetřeno roztokem BIO REPEL A
 • 4- ošetřeno roztokem BIO REPEL B
 • 5- ošetřeno dle návodu BIO REPEL A+B  

Zároveň byla ošetřena část dřevěného stropu, na kterém byl patrný masivní nárůst plísní.

Vyhodnocení: Makroskopická kontrola byla prováděna průběžně, v intervalech 5-10 dní. První viditelné nárůsty plísní na neošetřených plochách se začaly objevovat v průběhu listopadu a do 26.2.2003 byl jejích nárůst na části zdi sousedící s ošetřenými plochami masivní.

Ošetřené plochy jsou na konci zimního období v tomto stavu:

 • č.1 - použit přípravek X, který má deklarovanou dlouhodobou fungistatickou účinnost. Na ploše se objevilo několik malých ohnisek kontaminace.
 • č.2 -použit přípravek Y, jeho předpokládaná fungistatická účinnost je 2-3 měsíce. Je patrné opětovné napadení.
 • č.3 -použit BIO REPEL – složka A. Je patrné opětovné napadení.
 • č.4 -použit BIO REPEL – složka B. Napadení není makroskopicky patrné.
 • č.5 -požit BIO REPEL A+B dle návodu. Napadení není patrné. Je vidět jasné ohraničení ošetřené plochy, která sousedí s plochou s výraznou kontaminací.

Závěr: Na základě uvedené zkoušky, při které byla ověřována účinnost přípravku BIO REPEL v různých aplikacích a porovnávána s účinností jiných přípravků je možno konstatovat, že při správné aplikaci má přípravek BIO REPEL dlouhodobou účinnost i v náročných podmínkách.


Praktické zkušenosti s používáním přípravku proti plísním

RNDr.Paříková J. SZÚ - Praha

Na základě pozitivních výsledků z testování účinku přípravku Biorepel proti plísním standardními metodikami a po registraci na MZČR, jsme přistoupili k jeho praktické aplikaci v terénu. Praktickou aplikací na nárůsty tzv. "divokých" (nestandardních, nelaboratorních) kmenů plísní, které se běžně vyskytují ve vnitřním prostředí budov jsme sledovali jeho účinek likvidační na tyto vesměs saprofytické druhy plísní a účinek preventivní.

Jednalo se o následující lokality, kde nebyly stěny zcela vysušené (a) a vysušené (b):

a) sledování likvidačního účinku na vyrostlé nárůsty plísní na vnitřních stěnách budov

Zázemí stravovacího provozu MFČR - sklad potravin, který byl postižen záplavami v srpnu r. 2002. Na stěnách bylo množství nárůstu v jednotlivých koloniích saprofytických plísní druhů: Penicillium viridicatum, Penicillium glaucum, Penicillium frequentans, Aspergillus candidus, Aspergillus repens, Mucor circinelloides, Mucor species, Cladosporium herbareum, Cladosporium cladosporoides, Alternaria alternata.

Biorepel byl aplikován kontaktním způsobem - omytím štětkou namočenou v pracovním roztoku přípravku (1g prášku přípravku do 10l vody) a po zaschnutí byl další pracovní roztok přípravku (2g prášku přípravku do 1,5l vody) mechanickým postřikovačem nastříkán. Po měsíci byla provedena první kontrola, kterou byla zjištěna redukce nárůstu plísní o 80-90%. Byla provedena druhá aplikace - pouze postřikem pracovního roztoku přípravku (2g prášku přípravku do 1,5l vody). Po dvou měsících nebyly nárůsty plísní zaznamenány.

Zázemí stravovacího provozu MFČR- přípravna potravin, která byla také postižena záplavovou vodou. Stěny byly umyté tlakovou vodou a dezinfikované chlorovými preparáty v první fázi. Po měsíci byl vyselektován odolný druh na chemické dezinfekční přípravky na basi Cl - Aspergillus repens a Aspergillus terreus. Na nárůsty plísní těchto druhů byl aplikován přípravek Biorepel stejným způsobem otřením a postřikem výše uvedených pracovních roztoků přípravku. Postřik byl opakovaně aplikován 3x vždy po 3 nedělích z důvodu specificky vzniklých teplotně vlhkostních podmínek velice příznivých pro rychlý růst a rozvoj především plísně Aspergillus terreus (začalo se topit a prostor nebyl dostatečně odvětráván - zvýšená vlhkost). Po 3 měsících byly oba druhy plísní zcela zlikvidovány.

b) sledování preventivního účinku na nárůsty plísní na stěnách budov

Trezorový prostor v ČSOB-II suterén, zaplaven spodní vodou, stěny omyté a vysušené. Na stěnách nárůsty drobného mycelia plísní druhu Cladosporium cladosporoides a Penicillium glaucum, Penicillium frequentans. Pracovní roztok přípravku byl aplikován stejným způsobem jak výše uvedeno- omytím pracovním roztokem slabší koncentrace a postřikem pracovním roztokem silnější koncentrace. Po kontrole za 2 měsíce nebyly nárůsty plísní zaznamenány.

Sklepní prostor sportovního klubu v činžovním domě v Biskupské ulici v Praze 1 - pracovní roztok přípravku (1g prášku přípravku do 10 l vody) byl aplikován postřikem na lokalizované nárůsty (jednotlivá řídká mycelia plísní druhu Penicillium sp., Cladosporium sp. - oba druhy blíže neurčené- mezi pojivem cihel, omítka byla otlučená). Lokalita je kontrolována průběžně ( již 3 měsíce)- experiment neskončil, plísně se neobjevují.

Prostory SZÚ

Laboratoř NRL pro genetickou toxikologii, po havárii vodovodního řadu. Na stěnách nárůsty mycelia plísní druhu Fusarium sp., Aspergilus, Penicilium, Byly provedeny stěry před aplikací. Pracovní roztok přípravku byl aplikován podle návodu ( omytí zasažených ploch, po zavadnutí postřik složkou B). Po aplikaci byly prováděny stěry a kultivace plísní v pravidelných časových odstupech. 

Výsledek: Plísně se dále na zdivu nevyskytují.

Prostory pekárny

Dlouholeté problémy s plísněmi na zdivu a kolem oken v důsledku prašnosti mouky, teploty a vlhkosti. Bio Repel byl aplikován dle návodu s tím, že do barvy byla přidána složka B. Plísně se na stěnách objevily po třech měsících. Jejich živný substrát byla usazená mouka na zdivu. Po odstranění vrstvy mouky (ometením) stěny byly čisté bez napadení plísněmi.

Výsledek: Stěny v takto rizikovém prostředí rok od použití přípravku nejsou napadeny plísněmi.

Doporučení: Je potřeba pravidelně odstraňovat moučný prach ze stěn, aby se na nich nevytvářela slupka živného substrátu pro plísně. Nebudeme-li odstraňovat moučný prach ze stěn, provádíme každý týden preventivní postřik (složka A+B) smíchané a ředěné do deseti litrů a postřikovačem aplikujeme na stěny).


Hodnocení odborníka na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci Petra Dvořáka

DDD Petr Dvořák, Liberec 23, Kaplického 363, Česká republika

Při své praxi jsem používal kromě přípravků na bázi kvarterních amoniových sloučenin převážně přípravky na bázi chlóru ( do 5%Cl ). Pokud jsem se na různých seminářích či jiných odborných setkáních kontaktoval s firmami, které se touto činností rovněž zabývají, dospěl jsem ke zjištění, že tato firmy postupují obdobně. Tato praxe vychází ze skutečnosti, že klienti chtějí vidět okamžitý optický efekt, což jim tato metoda nabízí. Jelikož se však jedná o čistě fungicidní zásah, často se zapomínalo ( provozní, časové, ekonomické či jiné důvody ) na určitou prevenci ve formě fungistatického opatření. A to nehledě na skutečnost, že obecná ( avšak velice důležitá ) upozornění na správné užívání napadených prostor jsou často ignorována.

Velikou přednost přípravku Bio Repel proto vidím právě v tom, že je ze své podstaty přípravkem dlouhodobě fungicidním, čímž na sebe vlastně přebírá fingistatickou úlohu.

Ještě se ale vrátím k přípravkům na bázi Cl : Obrovskou potíž při jejich aplikaci dělá skutečnost, že jsou značně agresivní. Tím mám na mysli, že při i té největší opatrnosti může dojít ke způsobení škody na nábytku, kobercích, podlahách apod. Rovněž mají negativní vliv na kovové materiály ( koroze) a obtěžují osoby, zdržující se poblíž probíhající práce (výpary).

Z odborného hlediska mají sníženou účinnost na likvidaci některých plísní, jako Aspergillus terreus a Aspergillus repens, což jsem u přípravku Bio Repel nezaznamenal.

Ceník

Balení: 1 ks

Cena vč. 20% DPH: 302,- Kč 

Přípravek lze zakoupit v naší firmě nebo lze zaslat na dobírku.

 

 


Přístroje AQUAPOL